PřihlásitRegistrace

RADIO / Všeobecné podmínky

Upravující pravidla pro vysílání SeeJay Radia.

I.    Základní ustanovení

Provozovatelem veřejného audiálního vysílání (dále jen „vysílání“) šířeného pomocí internetového streamu a webové stránky seejay.cz (včetně jejích subdomén, dále jen „webové stránky“) je společnost JS mediální služby s.r.o., se sídlem K Botiči 1453/6, 10100 Praha 10, IČ: 24798541 a DIČ: CZ24798541, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175229 (dále jen „SeeJay Radio“). Uživatel takového vysílání je dále označen jako „posluchač“. Návštěvník webových stránek (příjemce obsahu zde zveřejněného) je dále označen jen jako „návštěvník“. Posluchačem i návštěvníkem může být (nepodmíněně zároveň) jedna a tatáž stejná osoba, je pak dále případně označen jako „uživatel“.

II.    Uživatelem zadávaný obsah

Každý návštěvník webu, který spolupracuje na výše uvedených webových stránkách společnosti či společností s ní spolupracujících například vkládáním obsahu, a to zejména články, komentáři pod články, blogy, reakcemi na blogy, příspěvky v chatu či dalšími zde neuvedenými, a to formou textovou, vizuální, případně audiovizuální, bere na vědomí, že k výše zmíněnému obsahu, který zde uloží, uděluje časově, lokálně či jinak neomezenou licenci SeeJay Radiu. Použije-li uživatel obsah čerpaný z jiných zdrojů, je zcela na něm, aby splnil všechny podmínky, které mu přikazuje Autorský zákon č. 112/2000, a to zejména uvedení autora a zdroje tohoto obsahu (tzv. „citace“). V případě nejasného autorství, citování či jiných situací spojených s tímto obsahem si SeeJay Radio vyhrazuje právo předat zúčastněným stranám všechny potřebné údaje potřebné k narovnání stavu.

III.    Osobní údaje

Každý návštěvník webu souhlasí s tím, že jakýmkoliv předáním osobních údajů SeeJay Radiu prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasím s tím, aby byly zpracovány společností SeeJay Radiu a použity pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu neurčitou (tj. do odvolání) v rámci činnosti správce i třetích osob – partnerů SeeJay Radia. Bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů má právo k jejich přístupu, dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a rovněž má právo souhlas s použitím osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti v elektronické podobě (e-mailem zaslaným s e-mailem odesílatele, který je spojen s těmito osobními údaji, nikoliv však v zastoupení či obdobně nejasnou identifikací odesílatele) s předmětem zprávy „Odvolání souhlasu“ na e-mail techhelp@seejay.cz, s textem zprávy „Žádám o zneplatnění užití svých osobních údajů s okamžitou platností.“. SeeJay Radio se zavazuje tuto žádost zpracovat v co nejkratším čase a takto provedené zneplatnění údajů bude potvrzeno zpětně zaslaným e-mailem. V případě uvedení osobních údajů neoprávněným způsobem třetí stranou se SeeJay Radio zavazuje v rámci svých časoprostorových, technických a společensky akceptovatelných abilit spolupracovat na narovnání takového stavu.

IV.    Soutěže

SeeJay Radio informuje o svých soutěžích, které vyhlašuje ve vysílání, na svých webových stránkách, kde má každý posluchač a návštěvník webových stránek právo volně přistupovat v jakoukoliv dobu k těmto Všeobecným podmínkám, bez jakéhokoliv omezení ze strany společnosti či jejích partnerů. SeeJay Radio si vyhrazuje plné právo jakoukoliv soutěž (a její obsah) změnit, a to zejména co do obsahu, časoprostorového působení či z jiných důvodů, dále jakoukoliv soutěž i pozastavit či případně i zrušit. SeeJay Radio si vyhrazuje plné právo zadat, vyhlásit, změnit či zrušit způsob získání produktu, který je předmětem soutěže. SeeJay Radio si plně vyhrazuje právo jakýmkoliv způsobem zveřejnit jméno toho, který cenu ze soutěže získal. Na takovou cenu ze soutěže nemá tato osoba ani nikdo jiný žádný právní nárok.

V.    Užití obsahu

SeeJay Radio si plně vyhrazuje právo jakýkoliv obsah svých webových stránek plně odstranit bez předchozího upozornění a jakékoliv možnosti následného hrazení případné škody vzniklé učiněním tohoto kroku. Užití obsahu webových stránek je možné pouze v případě uvedením řádné citace zdroje, zejména tedy uvedení přesného názvu citované stránky, přesné URL, času a data citace. Změní-li SeeJay Radio v případě jakéhokoliv konkrétního prvku webových stránek svůj přístup k udělení licencování svého obsahu, bude tak jasně uvedeno u každého z těchto prvků. Zejména si vyhrazuje zákaz užití, kopírování či jakékoliv jiné distribuce části či celého zdrojového kódu webových stránek. Užití audiálních prvků vysílání je možné pouze se souhlasem SeeJay Radia, nejméně však vždy současně s audiálním označením zdroje takového prvku, který bude jeho nedílnou součástí vždy na začátku takového prvku. V případě porušení těchto podmínek je SeeJay Radio plně oprávněno žádat náhradu takto či jinak ve slova smyslu autorského zákona způsobené škody.

VI.    Závěrečná ustanovení

V případě uznání jakékoliv části těchto Všeobecných podmínek za neplatnou jsou ostatní části platné a je třeba je považovat za takové, jako kdyby takto případně zneplatněnou část neobsahovaly, či byly přizpůsobeny narovnanému vztahu tak, aby nebyly porušeny jakékoliv platné zákony či zákonné nařízení České republiky či Evropské unie. Případné soudní spory budou vedeny na území Hlavního města Prahy.

V Praze dne 30. srpna 2019